Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do-udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

I. Wykaz informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania

[NAZWA PODMIOTU] nie jest zobowiązane do publikowania informacji publicznej w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej, stąd też w Biuletynie Informacji Publicznej nie podaje się wykazu informacji publicznych dostępnych w centralnym repozytorium w celu ponownego wykorzystywania.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

 1. Podmioty pozyskujące informację publiczną od [NAZWA PODMIOTU] w celu ponownego wykorzystywania zobowiązane są do:
  • zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  • dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
  • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
  • wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało [NAZWA PODMIOTU].
 2. [NAZWA PODMIOTU] ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji, jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej [NAZWA PODMIOTU] lub została udostępniona na wniosek.
 3. [NAZWA PODMIOTU] nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące [NAZWA PODMIOTU].
 4. W przypadku, gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej albo gdy wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, [NAZWA PODMIOTU] wskazuje ewentualne warunki udostępnienia informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania i przekazuje je wnioskodawcy w formie oferty.

III. Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, [NAZWA PODMIOTU] może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.

Czynniki brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:

 • Stawka godzinowa wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do przygotowania informacji, liczona proporcjonalnie do ilości czasu przeznaczonego na realizację sprawy, związanej z nietypowym wnioskiem o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
 • Materiały zużyte w celu przygotowania informacji zgodnie z żądaniem zawartym w-nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej;
 • Należności związane z dostarczeniem informacji żądanych w nietypowym wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

IV. Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu [NAZWA PODMIOTU], w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), z-tym że:
  • odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,
  • uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego [NAZWA PODMIOTU] uzyskało dany utwór.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.), z tym że:
  • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
  • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na-skargę.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.